" දේශයේ ජීවය ආනන්දය සහ නාලන්දය නම්... " - Lankadna.

වර්ෂ 1886 ඉල් මහේ පළමුවැනිදා කොළඹ මැලිබන් වීදියේ අංක 16 දරන භූමියේ පිහිටුවන ලද බෞද්ධ ඉංග්‍රීසි පාඨශාලාව පහතරට සිංහළ පවුල් වල දූ දරුවන්...
Read More

අපි පැතූ වෙනසක්...- ඉෂාර ලක්මිණ

" අපි පැතූ වෙනසක්"... 2015 ජනවාරි 08 වෙනිදාට කළින් හොඳට මතක් කරලා බලන්න.ජනතා බදු මුදලින් බැසිල් රාජපක්ෂට කොමිස් ගහන්න ලේසි වෙන...
Read More