මහින්ද සමඟ චොර වෙමු.

ජනවාරි 27දා තමන්ට තීරණාත්මක දිනයක් බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කල්පනා කරන බව පෙනෙන්නට තිබේ. ‘පෙරළියක ඇරඹුම’ වශයෙන් ඔවුන්ගේ උද්ඝෝෂණ රැලි මාලාව ආරම්...
Read More

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කොහොම වෙයිද?

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදන මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කෙරුණු මූලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ කමිටුවේ නිර්දේශ යෝජිත ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කෙරුණ හොත් මූලි...
Read More