රූපවාහිනියට නව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයෙක්.


ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාව සඳහා නව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයෙක් ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කර තිබේ.

ඒ, නීතීඥ තුසිර මැලැව්වේතන්ත්‍රි මහතායි.

ඔහු තම පත්වීමේ ලිපිය පසුගිය දා ජනාධිපතිවරයා අතින් ලබා ගනු ලැබීය.

Share on Google Plus