05 - 06 දිග්ගැස්සීමට පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල අද රැස්වෙයි

ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලය පිළිබඳ මතයක් ඉදිරිපත් කිරිම සඳහා කළ ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල අද විවෘත අධිකරණයේදී රැස්වීමට නියමිතය.
ඒ අනුව තම ධුර කාලය සම්බන්ධයෙන් ලබන 14 වන දිනට පෙර මතයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලා ඇත.
අගවිසුරු ප්‍රියසාද් ඩෙප් සහ පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් නම් කළ අතර අද එම විනිසුරු මඩුල්ල රැස්වීමට නියමිතයි.
එහිදී පාර්ශවකරුවන් ලෙස ඉදිරිපත් වී විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ කරුණූ දැක්වීමට අවස්ථාව පවතින අතර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථවේ ව්‍යවස්ථා අර්ථ නිරූපණය සඳහා බලය පවතින්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට වේ.
1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්තාව අනුව 2015 ජනවාරි 09 වනදා තමා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් දිවුරුම් දුන් බවත් එම ව්‍යවස්තාවට අනුව ධුර කාලය වසර 06ක් වුවද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්තාවේ  19 වන සංශෝධනය අනුව ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලය වසර 05ක් බවත් ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත කළ ඉල්ලීමේ දැක්වේ. 
Powered by Blogger.