සළුසලේ කඩ කාමරයක දේෂපාලන හිතවතෙක් හෝටලයක් දාලා - PHOTOS


සළුසල ආයතනයට අයත් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තල්ගස්වල පිහිටි ලංකා සළුසල ආයතනයට අයත් ගොඩනැගිල්ලක ගාල්ල ප්‍රදේශයේ දේශපාලන හිතවතෙකු විසින් වසර හතරක සිට හෝටලක් පවත්වාගෙන යනු ලබන බව වාර්තාවේ.

ඒ පිලිබදව සළුසල සභාපතිවරයාට පාර්ශව කිහිපයක් විසින් පැමිණිලි කල ද අද දක්වා කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගක් ගෙන නැත. 

ඒ අනුව රජයට වූ පාඩුව  රුපියල් විසිහතර ලක්ෂයකට ආසන්නය.

(2,400,000.00) ඊට අමතර අදාල පුද්ගලයා විසින් එම ගොඩනැගිල්ලේ අනවසර ඉදිකිරීමක්ද කර ඇත. 

රජයේ දේපල අවභාවිතය කීරීමට ඉඩදී නිලධාරීන් බලා සීටීම විශ්මයට හේතුවක් නොවේ.


යහපාලනය යනු ජනතාවට බදු ගසා ජනතාවගේ සාක්කු සුද්ද කර දේශපාලන හිතවතුන්ගේ සාක්කු පිරවීම ද යන්න අප අසමු.


Powered by Blogger.