අඹගමුව කොටස් 03කට - නීතිපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දන්වයි

පළාත් පාලන සීමා නීර්ණය කිරීමේදී අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව කොටස් තුනක් වශයෙන් කඩා වෙන් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව නීතිපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම්දී තිබේ.
ඒ පළාත් පාලන විෂයභාර අමාත්‍යවරයා පත් කළ පංච පුද්ගල කමිටුවක් විසින් සිදු කළ නිර්දේශවල අනුවයි.
සීමා නීර්ණය කිරිමේදී අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව කොටස් තුනක් වශයෙන් වෙන් කරමින් පළාත් පාලන විෂයභාර අමාත්‍යවරයා නිකුත් කර ඇති ගැසට් නිවේදනය අවලංගු කරන්නැයි ඉල්ලා ගොණු කර ඇති පෙත්සමක් අද කැඳවූ අවස්ථාවේ නීතිපතිවරයා මේ බව දැනුම් දී තිබේ.
Share on Google Plus