වැලිගම සභාපති ධූරය රෙහාන් ජයවික්‍රමට

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බලය හිමි, වැලිගම නගර සභාවේ සභාපති ලෙස රෙහාන් ධනුෂ්ක විජේරත්න ජයවික්‍රම පත් කෙරේ.

එහි උපසභාපති ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ, මොහොමඩ් ජබිර් මොහොමඩ් මින්හාජ් තේරි පත්වී ඇත.

No comments:

Powered by Blogger.