ලංකාවේ හදිසි නීතිය ගැන ජාත්‍යන්තරයේ වැඩි අවධානයක්


ශ්‍රී ලංකාව හදිසි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරිම පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය තුළ මේ වන දැඩි අවධානයක් යොමුව ඇති මාතෘකාවක් බවට පත්ව තිබේ. 

මේ පුවත ඉන්දීය මාධ්‍ය ප්‍රමුඛව වාර්තා කරමින් තිබේ.
No comments:

Powered by Blogger.