පරුෂ වචන මැද හැටන්-දික්ඔය සභාපති පුටුව කම්කරු කොංග්‍රසයට

හැටන්-දික්ඔය නගර සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ එස්. බාලචන්ද්‍රන් පත් වී තිබේ.

ඔහු පත් කර ගැනීමට විවෘත ඡන්දයක් පවත්වා ඇති අතර එහිදී ලැබුණු ඡන්දය සම වූ හේතුවෙන් කුසපත් ඇදීමක් මඟින් ඔහු පත් කර ගෙන ඇත.

උප සභාපති තනතුර සඳහා ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ කුමාර කරුණාසිරි සහ එජාපයේ ඒ.ජේ.එම්.ෆාමිස් තරඟ කළ අතර එජාපයේ ඒ.ජේ.එම්.ෆාමිස් උප සභාපති ලෙස පත් වී තිබේ.

එමෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී දැඩි උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇති වී ඇති බවත්, පරුෂ වචනයෙන්ද බැන වැදී ඇති බවත් වාර්තා වෙයි.

No comments:

Powered by Blogger.