ආගම මිනිසුන්ට උපතින් පසුව කාවද්දන්නක් - රොෂේන් සිල්වා


ආගම යනු අපට මනුෂ්‍යයින් ලෙස උපතින් පසුව කාවද්දන්ක් යැයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩයමේ නවක ක්‍රීඩක රොෂේන් සිල්වා ට්වීට් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් පවසා සිටියි.

එහි වැඩිදුරටත් මෙසේ සටහන් විය.
සෑම සිදුවීමකටම ආගම ඈඳාගැනීම සුදුසු නැහැ. අප ඉපදුනේ මිනිසුන් ලෙසින් සහ ආගම යනු ඉන් පසුව අපගේ අනුදැණුමකින් තොරව අපට කාවැද්දූවක් යන සරළ තර්කය අපට වටහා ගන්නට හැකි විය යුතුයි. මානුෂීය බවින් යුතුව හැසිරෙන්න.
Share on Google Plus