අගමැතිට අයත්ව තිබූ අමාත්‍යංශ විෂය පථයන් රැසක් ඉවතට

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අමාත්‍ය ධුරය හොබවන ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතට 2015 අගෝස්තු මාසයේ සිට පත් කර තිබූ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම් පත් හා විනිමය කොමිසම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මුදල් යළි අමාත්‍යංශයට පවරමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අද (28) විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කොට ඇත.
එම නිවේදනයෙහි සඳහන් වන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 43 වන ව්‍යවස්ථාවේ (1) අනු ව්‍යවස්ථාව අනුව තමන් වෙත පැවරී ඇති බලතල ක්‍රියාත්මක කරමින් 2015 සැප්තැම්බර් 21 දින 1933/13 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලදුව වරින් වර සංශෝධනය කරන ලද නිවේදනය 2018 මාර්තු 28 වන දින (අද) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තව දුරටත් සංශෝධනය කරන බවය.
ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ අමාත්‍යංශයත් අතර තිබූ නිල සබඳතා අද සිටම අහෝසි වනු ඇත.
මේ යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිසම, වහා ම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි යළි මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතට පවරා ඇත.
නව ගැසට් නිවේදනයට අනුව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම, පවරා ඇත්තේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය යටතටයි.
කන්තලේ සීනී සමාගම ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය යටතට පවරා තිබේ.
ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව හා පාලිත සමාගම් ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතට පවරා ඇත.
මුල්‍ය නීති පනත සහ සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභා පනත, ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලය පැවරුනේ මුදල් අමාත්‍යංශයටයි.
ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතේ පැවති ජාතික තරුණ සේවා සභාව සහ
ජාතික යොවුන් සේනාංකය, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ , තරුණ කටයුතු හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යංශය යටතට පවරා තිබේ.
මීට අමතරව ජාතික තරුණ සේවා සභාව, ජාතික යොවුන් සේනාංකය, මහජන උපයෝගිතා කොමිසම, සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාරකාර අරමුදල, ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල, යන ආයතන ද පැවරී ඇත්තේ තරුණ කටයුතු හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යංශය යටතටයි.

No comments:

Powered by Blogger.