ලාභ ලබන තුරු වැටුප් එපා - ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය


ශ්‍රී ලන්කන් එයාර්ලයින් ගුවන් සමාගමේ ලාභ ලබන තුරු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ කිසිවකුත් වැටුප් හෝ ප්‍රතිලාභ  නොගෙන සිටීමට ඒකමතිකව තීරණය කළ බව ගුවන් සමාගමේ නව සභාපති රංජිත් ප්‍රනාන්දු කොළඹ දී අද පැවැසීය.

No comments:

Powered by Blogger.