පුල්මුඩේ ඛනිජවැලි භූමියෙන් අක්කර 10ක් ගසාකයි

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතේ පවත්නා පුල්මුඩේ පිහිටි ශ්‍රි ලංකා ඛනිජවැලි සංස්ථාවට අයත් භූමියෙන් අක්කර 10ක ප්‍රමාණයක් පවරා ගැනීමට ප්‍රධාන පෙළේ දේශපාලනඥයෙක් සැළසුම් කර ඇති බව වාර්ථාවේ.
අදාළ අංශය බාර අතිරේක ලේකම්වරියට මේ සම්බණ්ධයෙන් අදාළ ලියකියවිලිවලට අත්සන් තබන ලෙසට බලපෑම් කර බව ද ඇය සදහන් කරයි.
නීත්‍යානුකූල නොවන ලියවිල්ලකට අත්සන් තැබීම මෙම නිලධාරිනිය ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව ද දැනගන්නට ඇත.
මේ හේතුව නිසා අදාල නිලධාරිණියට එම තනතුරෙන් ඉවත්වන ලෙසට බලපෑම් කර ඇතැයි ද වාර්ථා වේ.
Share on Google Plus