පුතාගේ හොර අල්ලන්න එජාප ප්‍රබලයේගේ පවුලේ සියලුම බැංකු ගිණුම් සෝදිසියකට
එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රබල අමාත්‍යවරයෙකුගේ හා ඔහුගේ පවුලේ පිරිස්වල ළඟම ඥාතීන්ගේ බැංකු ගිණුම්පිළිබඳව විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

මෙම ගිණුම පරීක්ෂා කිරීම්වලට අමතරව ඔවුන් සතුව බැංකු ආරක්ෂිත සේප්පු තිබේද යන්න පිළිබඳවද විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.

ගිණුම පරීක්ෂා කිරීමේදී ප්‍රබල අමාත්‍යවරයාට අයත් ගිණුම් හා ඔහුගේ බිරිඳටදරුවන්ට සහ අමාත්‍යවරයාගේ ළඟම ඥාතියෙකුට අයත් ගිණුම් පරීක්ෂා කිරීම සිදුවන බවද වාර්තා වේ.

පසුගිය කාලයේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී හා ඉන් පිටතදී ආන්දෝලාත්මක ප්‍රකාශ සිදුකළ මෙම අමාත්‍යවරයා එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලැබූ අමාත්‍යවරයෙකි.

අමාත්‍යවරයාගේ එක් දරුවෙකු රජය ආයතනයකට සම්බන්ධ වී කටයුතු කර තිබෙන අතර එහිදී එම රාජ්‍ය ආයතනය තුළ සිදුවූ මූල්‍ය ගනුදෙනුවලදී සිදුවූ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් පිළිබඳවත් දරුවෙකුට චෝදනා එල්ල වී තිබිණි.

ගිණුම පරීක්ෂා කිරීමේදී ගිණුම්වලට මුදල් ලැබී තිබෙන ආකාරය හා ඒවා පරිහරණය කර තිබෙන ආකාරය පිළිබඳව ද සොයා බැලීම සිදුකරන බවද වාර්තා වේ.

No comments:

Powered by Blogger.