මහ බැංකුවේ වැඩි අවධානය විදේශ සංචිත ආරක්ෂා කිරීම ?

මහ බැංකුවේ විදේශ සංචිත කළමණාකරණයේ ප්‍රධාන අරමුණ සංචිත ආයෝජනය කිරීම මගින් ලාභ ඉපයීමට වඩා එහි ආරක්ෂාව පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම බවත්, සංචිත ආයෝජනය කිරීමේදී ලැබෙන ඵලදා අනුපාතිකය, ණය ගැනීමේ පිරිවැය සමඟ සැසඳීම සම්පූර්ණයෙන්ම නොමඟ යවනසුලු බවත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියි.
රටේ වර්තමාන දළ සංචිත ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9.1 කි. ඒ අනුව 2018 ජූනි මැද වන විට එම දළ සංචිත ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 11 ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන බව මහ බැංකුව පවසයි.
“ විදේශ ණය සේවාකරණ අවශ්‍යතාව සාමාන්‍යයෙන් වසරකට එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 3.9ක් පමණ වේ. 

එම නිසා සිය විදේශීය ණය සේවාකරණ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් විදේශ සංචිත රට සතුව පවතී. රජයේ ණය ගැනීම මගින් ආර්ථික වර්ධනය සඳහා වන ආයෝජන අවශ්‍යතා සපුරා ගත හැකි වුවද, එවන් ආයෝජන ඵලදායී සහ සැලකිය යුතු ප්‍රතිලාභ සපයන බව තහවුරු කර ගැනීම වැදගත් වේ. 

එවන් ප්‍රතිලාභ වඩාත් පුළුල් පරාසයක් තුළ පැතිරුනු සමාජ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ විය හැකිය. කෙසේ වුවත් රජයේ ණය ගැනීම්, එම ණය සහ පොළිය නැවත ගෙවීමට ප්‍රමාණවත් තරම් ප්‍රතිලාභ නොලැබෙන, ඵලදායී නොවන යටිතල පහසුකම්වල ආයෝජන කළහොත් ණය ආපසු ගෙවීමේ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහාරජයට අඛණ්ඩව ණය ලබා ගැනීමට සිදුවනු ඇත.” යන්න මහ බැංකු නිවේදනයේ සඳහන් ය.

No comments:

Powered by Blogger.