බැදුම්කර මගඩියට පසුව රටට රු බිලියන 50ක් අහිමිකරනා යහපාලන විදුලි මගඩියඑම වීඩියෝව

Share on Google Plus