රාජ්‍ය සේවක අවුල හා ලංගම ඇතුල
රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවක එම ආයතනය සඳහා අනුමත කාර්ය මණ්ඩලයට අමතරව 7,840ක පිරිසක් නියමිත කාර්යක් නොමැතිව විවිධ කාර්යවල නිරතවන බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.
2017 වර්ෂය අවසාන වන විට පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන, අමාතයංශ, දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය බැංකු ආදී ඇයතනවල සේවයේ නියුතු සමස්ත රාජ්‍ය සේවක සංඛයාව 1,375,499 ක් බව හෙළිව ඇත.
ඉහත පිරිස අනුමත කාර්යමණ්ඩලවලට පරිබාහිරව පළාත් සභා විසින් සේවයේ යොදවා ඇති බවද පැවසේ.

ලංගම අවුල

කෙසේ වෙතත් පසුගියදා ප්‍රවාහන නි. අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංග සංඛ්‍යා  ලේඛණද ඉදිරිපත් කරමින් පවසා සිටියේ සේවකයින් 18000ක් සිටිය යුතු ලංගම වර්තමානයේ සේවකයින් ප්‍රමාණය 36000ක් සිටිනා බවත් එක් බස් රථයකට සේවකයින් 7දෙනෙකු සිටිනා බවත්ය.


No comments:

Powered by Blogger.