මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා චීනයෙන් ගෙන ඒමට නියමිත යෝද සංවර්ධනය ගැන(Video)එම වීඩියෝවPowered by Blogger.