අද පුවත්පත බොරුවක් කියලා. බදු මිල අඩුයිලු
අද පුවත්පත විසින්  2018.06.08 වනදා "මසකට රු. 50,000 ක් හා අවුරුද්දකට ලක්ෂ 05 කට වැඩි වැටුපක් ලබන අයගෙන් බද්දක්" මැයෙන් පලකළ පුවත සම්බන්ධව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ විසින් නිවැරදි කිරීමක් යොමුකර ඇත.
අද පුවත්පතේ ප්‍රධාන කර්තෘ කාංචන දසනායක වෙත යොමුකර තිබෙන එම නිවැරදි කිරීම අනුව "මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගරු මංගල සමරවීර මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළ බවට සඳහන් කරමින් අද  පුවත්පතේ 2018.06.08 දින මුල් පිටුවේ පළවූ ඉහත ශීර්ෂය හා 09 වන පිටුවේ පළවූ එහි සම්පූර්ණ ප්‍රවෘත්තියේ අඩංගු කරුණු සත්‍යයෙන් තොර හා මහජනතාව නොමඟ යවන සුළු බව සඳහන් කර ඇත.
මසකට රු. 50,000 ක් හා අවුරුද්දකට ලක්ෂ පහකට වැඩි වැටුපක් ලබන අයගෙන් බද්දක් අයකරන බවට ඔබ පුවත්පතේ සඳහන් වුවද, මංගල සමරවීර අමාත්‍යතුමා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේදී එවැනි කිසිදු ප්‍රකාශයක් නොකරන ලද බවද අවධාරණය කර ඇති එම නිවැරදි කිරීමේ ලිපියේ  "අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ, වර්ෂයකට රු. ලක්ෂ පහක උපරිමයකට යටත්ව මසකට රු. 50,000 නොඉක්මවා කර්තෘ භාග ලබන්නේ නම් ඒ සඳහා කර්තෘ භාග බද්ද අය නොකරන බව සඳහන් කර ඇති අතර  ඒ අනුව, වසරකට රු. ලක්ෂ පහකට වැඩියෙන් කර්තෘ භාග ලබන්නේ නම් පමණක් බදු ගෙවීමට සිදුවන බවද දන්වා ඇත.
තවද, වයස අවු. 18 න් පහළ දරුවන්ගෙන් බදු අයකිරීම අවලංගු කිරීම සඳහා ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවට සංශෝධනයක් ගෙන එන බවට මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා  ප්‍රකාශ කළා යැයි සඳහන් කරුණද නිවැරදි නොවන බවත් වයස අවු. 18 න් පහළ දරුවන්ගේ ඉතුරුම් ගිණුමෙන් උපයනු ලබන පොලිය සඳහා 2006 වසරේ සිට අයකරනු ලබන රඳවා ගැනීමේ බද්දෙන් නිදහස් කිරීමට යෝජනා කර ඇති අතර, ඉහත එම කරුණු දෙක සදහා 2017 අංක 24 දරණ දේශීය ආදායම් පනත සංශෝධනය කිරීමට කටයුතු කරන බවද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර ඇති බව දැනුම්දී ඇත.
ඒ හේතුවෙන් අදාළ  නිරවද්‍ය පුවත අද පුවත්පතේ  ප්‍රධාන පුවත හා සමාන ප්‍රසිද්ධියක් ලබාදී නිවැරදි කරුණ පාඨකයින් වෙත දන්වන ලෙසද එහි සඳහන් කර ඇත.

No comments:

Powered by Blogger.