අශෝක් නිමල් කෝටි 06ක ඉතුරුවක(Video)

දුම්රිය නගාසිටුවීම සදහා රජය මැදිහත්ව සිදුකරනු ලබන විශේෂ ක්‍රියාවලියේ එක් පැතිකඩක් වශයෙන් දුම්රිය මැදිරි බලවේග කට්ටල ප්‍රමාණාත්මකව වර්ධනය කිරීම අඩංගුයි. එයට අදාලව සංවර්ධනය කෙරුණු මැදිරි 10ක් ඊයේ(03) භාවිතාවට එක් කරනු ලැබිය. එමෙන්ම රු කෝටි 06ක් පමණ මුදලක් මෙමගින් ඉතිරි කරනා ආකාරය මෙන්ම මහජන වගකීම සම්බන්දව ද නි.අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මෙහිදී අදහස් දැක්විය.

වීඩියෝව


No comments:

Powered by Blogger.