විශ්‍රාම අරමුදලත් බැදුම්කර වංචාව යොදාගෙන - පාඩුව රු. මිලියන 78 යි

ලංකා මහ බැංකුව යටතේ පවතින අරමුදල්/භාරයන් 06ක මුදල් ද, දුෂිත පර්පචුවල් බැදුම්කර වංචාව සදහා යොදා ගෙන ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍ර‍යේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අනාවරණය කරයි.  
එමගින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතු අරමුදල්වල අවම වශයෙන් රුපියල් මිලියන 78 ක අලාභයක් සිදුව ඇති බවයි ඔහු එම නිවේදනයෙන්  පෙන්වා දෙයි.
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යටතේ පවතින උක්ත අරමුදල් 6 හි පාඩුව වන රු. මිලියන 78 ක් හෝ එයට වැඩි මුදල අය කර ගැනීම සදහා කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නැත.  
මෙම අරමුදල් සදහා භාරකාරත්වය දරන ආයතන මෙම පාඩුව අය කර ගැනීම සදහා නඩු පැවරිය යුතුය.  
මේ වන විට පර්පචුවල් සමාගම දුෂිත බැදුම්කර වංචාවෙන් උපයාගත් 
රුපියල් මිලියන 8500 ක් අය කර ගැනීම සදහා රාජ්‍ය ආයතන 05 ක් වෙනුවෙන් නීතිපතිවරයා නඩු පවරා ඇත.   
සේවක අර්ථසාධක අරමුදල, සේවක භාරකාර අරමුදල, රක්ෂණ භාරය, ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍ර‍තිපාදන කොමිෂන් සභා අරමුදල් හා මහපොල උසස් අධ්‍යාපන භාර අරමුදල් මෙසේ නඩු පවරා ඇති ආයතන වෙති. 
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විශ්‍රාම අරමුදලේ තැම්පතු ද, මෙම දුෂිත බැදුම්කර ගණුදෙනුවට යොදා ගෙන ඇති බවත්, එමගින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සේවකයින්ට ද පාඩුවක් සිදුව ඇති නමුත්, එම අරමුදල් අයකර ගැනීමට හෝ මේ දක්වාම නඩු පැවරීමක් සිදුව නැත.

No comments:

Powered by Blogger.