| චු කරන තැන | ෂෝට් joke - 1 |


විකට ලෝකයට එක් වෙන අලුත්ම කොල්ලෝ දෙන්නා මෙන්න. නීල් ජානක සමග ප්‍රියන්ජිත් රුවන්. මේ දෙන්නා විකට වීඩයෝ මාලාවකින් ඔබ හමුවන්න එන්න හදන්නේ. ඔවුන් ගේ වීඩියෝ යු ටියුබ් චැනලය ඔස්සේ නරඹන්න හැකියි. චූකරන තැන නමින් එන්නේ ඔවුන්ගේ පළමු වීඩියෝව. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ දෙන්නා එක්ක හිනැහෙන්න එකතු වෙන්න. පහතින් වීඩියෝව නැරඹිය හැකියි.

Share on Google Plus