"සිංහල මිනිස්සු කලේ විකුණපු එක විතරයි" මුස්ලිම් තරුණයෙක්, කිව්ව දරුණු කතාව [Video]


"සිංහල බෞද්ධයෝ හරියට හිටියා නම් අද දෙමළ මිනිස්සුත් මුස්ලිම් මිනිස්සුත් බෞද්ධ, සිංහල මිනිස්සු කලේ විකුණපු එක විතරයි" මුස්ලිම් තරුණයෙක්, සිංහල මිනිස්සු ගැන කිව්ව දරුණු කතාව...

No comments:

Powered by Blogger.