මරණ පරීක්‍ෂණයටත් සල්ලි ගරණ ජ - පුර රෝහල

ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල් කළමණාකරන මණ්ඩලය විසින් 2018. 06. 28 දින කරන ලද තීරණයක් අනුව නිකුත් කරන ලද ලිපියක් අනුව ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේදී සිදුකරනු ලබන මරණ පරීක්‍ෂණ සඳහා එක් මරණ පරීක්‍ෂණක් වෙනුවෙන් රු. 2500/- ක මුදලක් අයකිරීමට තීරණය කර ඇති බව දන්වා තිබේ.
එම මුදල ගෙවන තුරු මෘත ශරීරය නිදහස් නොකරන බව එහි දක්වා ඇත.‍

ශ‍්‍රී ලංකාව තුල රජයේ රෝහල් තුලදී මරණ පරීක්‍ෂණ සඳහා මුදල් අයනොකරනු ලබන අතර ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල තුලදී සිදු කරනු ලැබූ මරණ පරීක්‍ෂණ සඳහා මුදල් අයකරනු ලැබුවේ නැත. 
ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේ සිදු කරනු ලැබූ මරණ පරීක්‍ෂණ සිදු කරනු ලැබුවේ කලූබෝවිල රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් හා හදිසි මරණ පරීක්‍ෂකවරුන් විසිනි.

වෛද්‍ය අතුල කහඳලියනගේ,සභාපතිත්වයෙන්, පරිපාලනය යටතේ පවතින ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේ මරණ පරීක්‍ෂණ සඳහා මුදල් අයකිරීම තීරණය කරනු ලැබුවේ කුමන කරුණු මත ද ?

No comments:

Powered by Blogger.