මල්ලි මල්ලි | Malli Malli | ෂෝට් JOKE

විහිළු තහළුවලට ආස කරන ඔබට ඉතාමත් කෙටි විකට වීඩීයෝ. බලන්න මේ නවකයෝ දෙන්නගේ වැඩ කොහොමද කියලා. 
 පහතින් වීඩියෝව නැරඹිය හැකිය.

No comments:

Powered by Blogger.