ඩොලර් මිලියන 22 ක් රවී විද්‍යාලංකාරගේ ගිණුමක

2016 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශයේ හිටපු ප‍්‍රධානි රවී විද්‍යාලංකාර විසින් හොංකොං හි ඇති ජාත්‍යන්තර බැංකු ගිණුමක පවතින ඩොලර් මිලියන 22 ක මුදලක් තැන්පත් කර ඇති බව වාර්තාවේ.
ඒ අනුව මෙම පරීක්‍ෂණයේදී තහවුරු කරගන්නා ලද තොරතුරු අනුව එවැනි විශාල මුදලක් නැවත අයකර ගැනීම සඳහා වූ අදාල මුදල් පිළිබඳ පරීක්‍ෂණයක් සිදු වූ බවට සාධක නොමැති හෙයින් මහජන මුදල් වියදම් කරමින් විදේශවල බැංකු ගිණුම් පරීක්‍ෂා කිරීමට සහභාගි වී, අදාල පරීක්‍ෂණ සිදුනොවන්නේ නම් එය තවදුරටත් මහජන මුදල් අවභාවිතාවකි.
අදාල පරීක්‍ෂණ යටයවමින් කටයුතු සිදුවන්නේ කාගේ බලපෑමක් මත ද යන්න පුරවැසියන්ට දැනගැනීමේ අයිතියක් ඇත. 

No comments:

Powered by Blogger.