ජාතික බුද්ධි සේවයේ ප්‍රධානී සිසිර මෙන්ඩිස් සිය ධුරයෙන් ඉවත්වේ


ජාතික බුද්ධි සේවයේ ප්‍රධානී සිසිර මෙන්ඩිස්  සිය ධුරයෙන් අස්වී තිබේ.
මේ වන විට ඔහු සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාරදී ඇති බව වාර්තා  වන අතර සෞඛ්‍යය හේතු මත තම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව ඔහු සඳහන් කර ඇත.

No comments:

Powered by Blogger.