කෝප් කමිටුව හෙට මාධ්‍යයටකෝප් කමිටුව හෙට (09දා) සිට මාධ්‍යයට විවෘත කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

කෝප් කමිටුව හෙට සවස 2.30ට රැස්වීමට නියමිතය. එතැන් පටන් කෝප් කමිටුවේ රැස්වීම් සජීවීව මාධ්‍ය හරහා විකාශය කිරීමට නියමිතය.

No comments:

Powered by Blogger.